search

"𝘽𝒂̂̀𝙪 𝒐̛𝙞 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜 𝙡𝒂̂́𝙮 𝘽𝒊́ 𝙘𝒖̀𝙣𝙜, 𝙏𝙪𝙮 𝙧𝒂̆̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝒂́𝙘 𝙜𝙞𝒐̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛𝙣𝙜 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝘾𝒐̂𝙣𝙜 𝙏𝙮"

search

Vừa thực hiện chỉ thị “3 Tại Chỗ” của Nhà Nước & đảm bảo cuộc sống của tất cả hơn 400 anh em nhân viên và hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn tại địa phương

search

Đồng hành duy trì sản xuất, Công ty SX-TM Bao Bì Phương Nam ủng hộ đóng góp trang thiết bị y tế đến các bệnh viện Covid

search

Công ty Bao Bì Phương Nam ủng hộ trái cây để tiếp sức các bác sỹ tuyến đầu chống Covid-19

search