Sản phẩm
Thùng carton 5 lớp
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp trắng cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp trắng cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp trắng cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp trắng cán màng