Sản phẩm
Thùng giấy 3-5-7 lớp trắng cán màng
Ứng dụng
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở
Thùng giấy 3-5-7 lớp nâu nắp hở